Foredragsholdere

Foredragsholderne til Skogkonferansen 2022

Hanne Sjølie

Hanne Sjølie

Førsteamanuensis

Hanne K. Sjølie er førsteamanuensis i skogfag ved Høgskolen i Innlandet, Evenstad. Hun har utført et omfattende arbeid med økonomisk modellering av skogsektoren. En viktig del av dette er spørreundersøkelser blant skogeiere i Norge, som hjelper oss til å forstå hvilke målsetninger skogeierne har for skogen og hvilke beslutninger skogeierne tar om skogforvaltningen.

Berit Sannes

Berit Sanness

Klyngeleder Norwegian Wood Cluster

Berit Sanness er forstkandidat fra NMBU. Ledet nasjonalt prosjekt og prosess med skog- og trenæringen og miljøorganisasjoner angående bærekraft i norsk skogbruk, og var sentral i utviklingen av skogsertifiseringssystemet PEFC. Har bl.a. vært informasjonssjef og internasjonal sjef i Norges Skogeierforbund og kommunikasjonssjef i Mjøsen Skog.

Knut Øistad

Knut Øistad

Seniorrådgiver NIBIO

Knut Øistad har sin utdanningsbakgrunn i Skogbruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og University of Minnesota. Er særlig opptatt av skogpolitikk, internasjonalt samarbeid og skog og klima.

Kyle

Kyle Eyvindson

Professor NMBU

Professor Kyle Eyvindson arbeider ved fakultet for miljøvitenskap og naturressursforvaltning på Ås (NMBU).
Kyle Eyvindson sin forskning har fokus på skogplanlegging, beslutningstaking og optimaliseringsproblemer. Dette kan brukes for å utforske spekteret av mulige virkninger av skogpolitikk i nasjonal skala, bevaringsplanlegging på landskapsnivå og for skogeierens planlegging. Eyvindson sin nyere forskningsarbeider har fokus på å utforske alternativer for å forbedre skogens biologiske mangfold sett i forhold økonomiske kostnader.

Paal Krokene

Paal Krokene

Seniorforsker NIBIO

Paal Krokene forsker på samspillet mellom insekter og planter, og særlig på hvordan grana forsvarer seg mot barkbiller og sopp. Målet er å forstå hvilke mekanismer billene bruker for å overmanne trærne og hvordan trærne forsvarer seg. Arbeidsmetodene inkluderer feltstudier og kjemiske og molekylære analyser. Krokene har jobbet i NIBIO og dets forløpere siden 1992. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo, med en mastergrad fra 1992 og doktorgrad fra 1996. Siden 2005 har han også undervist i skogentomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Eva

Eva Christine Skagestad

Avdelingsdirektør Statsforsvalter i Innlandet

Eva Skagestad er tilsatt som avdelingsdirektør med ansvar for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Skagestad er utdannet forstkandidat fra NMBU, og kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) på Biri. Hun kjenner næringen svært godt gjennom en rekke stillinger og verv i ulike deler av skogbruket.

Håvard Kauserud

Håvard Kauserud

Professor Universitetet i Oslo

Professor ved Universitetet i Oslo. Forsker på soppenes diversitet, økologi og evolusjon og hvilke effekter ulike antropogene påvirkninger har på sopp, herunder klimaendringer og skogsdrift. Kauserud leder for tiden prosjektet EcoForest, hvor det undersøkes hvilke langsiktige effekter det moderne skogbruket har på karbonlagring og det biologiske mangfoldet i skog.

Rasoul Yousefpour

Rasoul Yousefpour

Professor Universitetet i Freiburg

Rasoul Yousefpour tok doktorgraden fra Universitetet i Frieburg, Tyskland, i 2009. Spesialiteten hans er adaptiv skogforvaltning og beslutningstaking. Han bruker økologiske modelleringsmetoder for å forutsi skogvekst og økosystemtjenester over tid, og utfører deretter beslutningsanalyser på effekten av ulike menneskelige inngrep.

Francisco Aguliar

Francisco Aguilar

Professor Høgskolen i Innlandet

Francisco Aguilar er professor i skogøkonomi ved Sverige jordbruksuniversitet og Høgskolen i Innlandet. Tidligere har han vært førsteamanuensis ved University of Missouri (USA). Hans forskning er knyttet til skogsektoren, alt fra arealforvaltning til offentlig politikk på verdensbasis. Francisco er redaktør av boka ``Wood Energy in Developed Economics og medredaktør for Miljø, utvikling og bærekraft samt Public Library of Science. Han har lederstilling i FN´s økonomiske kommisjon for Europa (tømmerseksjonen) og International Unions Forest Research Organization

Thomas Lundmark

Thomas Lundmark

Professor Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala

Tomas Lundmark är professor i skogsskötsel vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har varit ledare för flera stora forskningsprogram i Sverige och har de senaste åren ägnat huvuddelen av sin forskning om skogens roll i klimatarbetet. På fritiden sköter han den egna skogen och driver ett mindre jordbruk.

Håkan Ekström

Håkan Ekström

Direktør Wood Resources International

Håkan Ekström er president for Wood Resources International LLC (WRI), et internasjonalt anerkjent konsulentfirma som tilbyr skogmarkedsanalyser for skogindustrien over hele verden. WRI publiserer Wood Resource Quarterly, en markedsrapport som har priser, handel og markedsutvikling for treråvarer og skogprodukter over hele verden siden 1988

kari-Toft

Kari Toft

Konferansier

Kari Toft har vært fast ansatt i NRK siden 1987 og har i mange år arbeidet med både distriktssendingene i Hedmark og Oppland og med naturprogrammer for NRK. Et særdeles kjent ansikt som programleder, her kan nevnes Ut i Naturen. I tillegg er Kari Toft skogeier og andelseier i GlommenMjøsen.

Severin

Severin Myrbakken

Skogeier, og daglig leder i Myrbakken

Født 1965, forstkandidat NMBU (1990), skogeier, og daglig leder i https://myrbakken.no/. Har et stort engasjement for skogen og skogbruket og holder på med, som et «sideprosjekt», podkasten Skogsaken med Mykleby & Myrbakken https://tmykleby.podbean.com/

Tollef

Tollef Mykleby

Skogeier, jobber i Myrbakken

Født 1971, forstkandidat NMBU (1998), skogeier, jobber i https://myrbakken.no/. Har et stort engasjement for skogen og skogbruket og holder på med, som et «sideprosjekt», podkasten Skogsaken med Mykleby & Myrbakken https://tmykleby.podbean.com/

image002

Tonje Lauritzen

Direktør Wood Resources International

Tonje Lauritzen, instituttleder Østlandsforskning, er sosiolog og har lang erfaring med forskning og evalueringer knyttet til arbeid med likestilling i organisasjoner og sektorer. Perspektivene omhandler både rekruttering til organisasjonene/sektorene og å beholde medarbeidere. Organisasjoner og sektorer hun har studert og jobbet med er Forsvaret, akademia, helse- og omsorgssektoren og barnehagesektoren, samt idretten.

Category
Skogkonferansen