Om konferansen

Konferansen i 2022 vil ha som tema:

Forvaltning av skogen i framtida, bærekraft og klimautfordringer

Skogen og skogbruket representerer avgjørende muligheter for framtida med hensyn til karbonbinding, tilgang på bioråstoff og som rekreasjons og leveområde. Tradisjonelt skogbruk utfordres av klimaendringer, redusert sosial aksept og kraftig konkurranse om arbeidskraften. I de siste årene har «det grønne skiftet», klima og biologisk mangfold virkelig satt skogen i søkelyset. Skogens rolle som næring i en bærekraftig framtid og rammebetingelsene for skogeieren er tema som vil belyses på konferansen

Målgruppen for Skogkonferansen er skogeieren, skogbruksnæringen, offentlige og private aktører med interesse for skognæring, forvaltning av skog og klimautfordringer. Studenter og forskere innen relevante fagområder vil også delta på konferansen

Som en del av Skogkonferansen skal det gjennomføres en Innovasjonscamp for studenter på Høgskolen i Innlandet på tvers av studieretninger og studiesteder den 23-24. mars 2022.  Ungt Entreprenørskap vil være en samarbeidspart og de store skognæringsaktørene vil utfordres på å utvikle «caset» som studentene skal «bryne» seg på under Innovasjonscampen.

Hva er framtidas skogbruk? Hvordan skal vi forvalte det grønne gullet, og hvordan skaffer vi oss arbeidskraft og kompetanse til å lykkes? 

Skogen og skogbruket gir muligheter for framtida. Men hvordan skal vi best mulig utnytte de mulighetene. Tradisjonelt skogbruk er under press. Klimaendringer, omdømme og konkurranse om arbeidskraft utfordrer næringa. 

Velkommen til Skogkonferansen 2022 – der vi setter søkelyset på framtidas forvaltning, bærekraft og klimautfordringer. 

Category
Skogkonferansen